Location

Santa Cruz, CA

Park Name

Felt Street Skatepark

Size

2,000 Sq. Ft.

Year Built

2011

    Felt Street Skatepark