Location

Passaic, NJ

Park Name

Passaic Skatepark

Size

4,000 Sq. Ft.

Year Built

2013

    Passaic Skatepark