Location

Alamogordo, NM

Park Name

Washington Park Skatepark

Size

10,000 Sq. Ft.

Year Built

2014

    Washington Park Skatepark