• LehiUTSkateparkSpohnRanch
 • LehiSkateparkSpohnRanchHandplantP
 • LehiUTSkateparkSpohnRanch
 • LehiSkateparkSpohnRanchFsNosegrindP
 • LehiUTSkateparkSpohnRanch
 • LehiUTSkateparkSpohnRanch
 • LehiUTSkateparkSpohnRanch
 • LehiSkateparkSpohnRanchHurricaneP
 • LehiUTSkateparkSpohnRanch
 • LehiUTSkateparkSpohnRanch
 • LehiSkateparkSpohnRanchHandplant2P
 • LehiSkateparkSpohnRanchFeebleP
 • LehiSkateparkSpohnRanchFs50-2P
 • LehiSkateparkSpohnRanchFs50P

Location

Lehi, UT

Park Name

Lehi Skatepark

Size

11,000 Sq. Ft.

Year Built

2017

  Lehi Skatepark
  LEHI SKATEPARK ADDRESS:
  2006 W 2100 N,
  Lehi, UT 84043


  HOURS:
  Dawn to Dusk


  LIGHTS: