Skatepark Location

Lehi, UT

Skatepark Name

Lehi Skatepark

Skatepark Size

11,000 Sq. Ft.

Year Built

2017

  Lehi Skatepark
  LEHI SKATEPARK ADDRESS:
  2006 W 2100 N,
  Lehi, UT 84043


  HOURS:
  Dawn to Dusk


  LIGHTS: