Skatepark Location

Anaheim, CA

Skatepark Name

Manzanita Skatepark

Skatepark Size

10,000 Sq. Ft.

Year Built

2019

    Manzanita Skatepark

    Manzanita Park Skatepark
    1258 N Riviera St
    Anaheim, California 92801