Skatepark Location

Santa Ana, CA

Skatepark Name

Mariposa Park Skate Spot

Skatepark Size

2,500 Sq. Ft.

Year Built

2019

    Mariposa Park Skate Spot

    Santa Ana Bowl
    720 E 6th St,
    Santa Ana, CA 92701