+ Mariposa Park Skate Spot | Spohn Ranch

Skatepark Location

Santa Ana, CA

Skatepark Name

Mariposa Park Skate Spot

Skatepark Size

2,500 Sq. Ft.

Year Built

2019

    Mariposa Park Skate Spot