Skatepark Location

San Carlos, AZ

Skatepark Name

San Carlos Skatepark

Skatepark Size

10,000 Sq. Ft.

Year Built

2022

    San Carlos Skatepark

    88San Carlos Rd and Aravaipa Rd
    (by train tracks)
    in San Carlos, AZ 85550