• Portsmouth Weghorst Skatepark by Spohn Ranch

Skatepark Location

Portsmouth, OH

Skatepark Name

Weghorst Skatepark

Skatepark Size

7,000 Sq. Ft.

Year Built

2022

    Weghorst Skatepark

    319 4th Street
    Portsmouth, OH 45662-3816