• YALskateparkSpohnRanch
  • YALskateparkSpohnRanch
  • YALskateparkSpohnRanch
  • YALskateparkSpohnRanch
  • YALskateparkSpohnRanch

Skatepark Location

Los Angeles, CA

Skatepark Name

YAL Skatepark

Skatepark Size

2,500 Sq. Ft.

Year Built

2018

    YAL Skatepark