• YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch
 • YALskateparkSpohnRanch

Location

Lennox, CA

Park Name

YAL skatepark

Size

3000 Sq. Ft.

Year Built

2018

  YAL skatepark